بررسی رابطه بین معنای تحصیلی، سبک های مقابله ای و خوش بینی با فشار روانی ادراک شده، در بین دانشجویان

بررسی رابطه بین معنای تحصیلی، سبک های مقابله ای و خوش بینی با فشار روانی ادراک شده، در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی 93-92

کد فایل:22556
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی

تعداد بازدید: 2430 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش - دارای منبع

تعداد صفحات: 155

حجم فایل:804 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
 • بررسی رابطه بین معنای تحصیلی، سبک های مقابله ای و خوش بینی با فشار روانی ادراک شده، در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی 93-92

  بخشی از متن:
  چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین معنای تحصیلی، سبک های مقابله ای و خوش بینی با فشار روانی ادراک شده
  ، در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی 93-92 بود که از میان آنها تعداد 322 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه معنی تحصیل(MOE)، پرسشنامه مقابله با استرس بیلینگز و موس (1981)، نسخة تجدید نظر شده آزمون جهت گیر زندگی(LOT-R) ومقیاس فشار روانی ادراک شده(pss) کوهن و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که بین معنای تحصیل با فشار روانی ادراک شده رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد، همان طوری که نتایج این مطالعه نشان داد از منظر دانشجویان رابطه بین مولفه های معنای تحصیل با فشار روانی ادراک شده با توجه به همبستگی به این ترتیب الویت بندی شد: فرایند یادگیری و رشد ذهنی، خود، دنیای پیرامون، حرفه، اجتماعی، استقلال، آینده. و از بین این مولفه ها یادگیری دارای بیشترین همبستگی با فشار روانی ادراک شده بود. بین مولفه ی استرس از مولفه های معنای تحصیل بافشار روانی ادراک شده مثبت رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد. بین مولفه ی فشار روانی ادراک شده ی منفی و مؤلفه های ده گانه ی معنای تحصیل هیچ گونه رابطه ی معنی داری در این پژوهش بدست نیامد. بین سبک های مقابله با استرس با فشار روانی ادراک شده رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد ادراک مثبت از فشار روانی با سبک های مقابله ای مساله مدار، شناختی و رفتاری رابطه مثبت و معنی داری داشت. همچنین بین خوش بینی با فشار روانی ادراک شده وخوش بینی با معنای تحصیل در این پژوهش رابطه ای وجود نداشت. با توجه به نتایج تحقیق جهت پیش بینی فشار روانی ادراک شده (متغیرملاک) از روی معنای تحصیل، سبک های مقابله ای و خوش بینی با توجه به فاصله ای بودن متغیرها و وجود دو متغیر پیش بین از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید در گام اول ضریب تعیین بین دو متغیر سبک های مقابله ای و فشار روانی ادراک شده 032/ بوده یعنی در واقع حدود 2/3 درصد از واریانس متغیرفشار روانی ادراک شده از روی سبک های مقابله ای تبیین می گردد. در گام دوم، معنای تحصیل بعنوان متغیر دوم وارد معادله گردید که ضریب تعیین آن بصورت مشترک با متغیر سبک های مقابله ای 039/ بوده یعنی این دو متغیر توام با هم حدود 4 درصد از واریانس متغیر فشار روانی ادراک شده را تبیین می نمایند.به عبارت دیگر معنای تحصیل و سبک های مقابله ای توام باهم پیش بینی کننده متغیر فشار روانی ادراک شده می باشند.
  واژگان کلیدی: معنای تحصیلی، سبک های مقابله ای، خوش بینی، فشار روانی ادراک شده، دانشگاه

  مقدمه

  موضوع فشار روانی دانشجویان و عوامل مربوط به آن از جمله موضوعات پژوهشی مهم چند دهه اخیر بوده است. دانشجویان اغلب در مورد استرسی که باید به خاطرکسب تحصیل تحمل کنند شکایت می کنند. در طی این سالهای تعیین کننده دانشجویان درگیر کار علمی می شوند،گزینه های شغلی را بررسی می کنند و تصمیماتی می گیرند که می تواند بر آینده آنها تأثیر بگذارد. در حالی که مربیان ممکن است دیدگاههای مخصوص به خود در مورد معنی تحصیل نسبت به دانشجویان داشته باشند، اما دانشجویان خودشان تحصیل دانشگاهی را به هزاران روش می بینند. تحقیقات بسیار اندکی بر معنی تحصیل در میان دانشجویان تأکید کرده است و اکثر تحقیقات پیشین در این حوزه، نحوة نگرش جمعیت خاصی از دانشجویان نسبت به تحصیل شان را مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال، در مقایسه با سایرگروه همسالانی که خانواده هایشان مقداری تاریخچة تجربه دانشگاهی دارند، نسل نخستِ دانشجویان دانشگاهی به احتمال زیاد تحصیل شان را به عنوان راهی برای کسب مقام یا احترام، راهی برای افتخار کسب کردن برای خانواده هایشان و به عنوان فرصتی برای کمک مالی به خانواده هایشان بعد از گرفتن دیپلم، تلقی می کنند(بوئی ،2002). واینر (1999) نشان داد که دانشجویان با ناتوانی های روانی تحصیل شان را بعنوان روشی برای عادی سازی زندگی خود تلقی می کنند. برای این دانشجویان، ادامه تحصیل دانشگاهی، ساختار و روال عادی روزمره و همچنین یک حس امیدواری به آینده فراهم می کند. بحث فشار روانی و سازگاری با آن نیازمند تحلیل دقیق مفهوم مقابله است. در رابطه با سازگاری دانشجویان با زندگی دانشگاهی، سبک های مقابله با فشار روانی نیز از جمله حوزه های پژوهشی جالب توجه است. یک رابطه ایجاد شده محکم بین فشار روانی ادراک شده و مقابله وجود دارد. ثابت شده است که سطوح بالای فشار روانی ادراک شده تلاشهای مقابله ای را افزایش می دهند(شیلدز ، 2001). افراد نه تنها در درک خود از عوامل استرس زای بالقوه با همدیگر متفاوت هستند بلکه در راهبردهای مقابله ای که احتمالاً هنگام برخورد با فشار روانی نیز بکار می برند متفاوت هستند(کرایپل و هندرسون کینگ ، 2010، ص410 ). در سال هاي اخير مفاهيم خو شبيني و بدبيني علايق پژوهشي زيادي در حوزه هاي روانشناسي اجتماعي، شخصيت و باليني برانگيخته است. خوش- بینی با انتظارات مثبت از آینده مشخص می گردد و با فرآیند مقابله با فشار روانی در ارتباط است(شی رر و بریجز ،2001).کارور و شی رر(2003) اظهار می کنند که سطح خوش بینی یک فرد تأثیر بسزایی بر توقعات وی دارد و می تواند بعنوان یک شاخص مفید رفتار عمل کند برای مثال از دانشجویان خوش بین انتظار می رود که تصور کنند قادر به مقابله با چالش های تحصیلات تکمیلی هستند در حالیکه از دانشجویان بد بین کمتراین انتظار می رود. چانگ (1998) نشان داد که خوش بینی به عنوان یک تعدیل گر بین فشار روانی و بهزیستی روانی عمل می کند و همچنین تأثیر مستقیمی بر سازگاری روانی دارد. علاوه بر این، خوش بین ها و بدبین ها در ارزیابی ثانویه از موقعیت های استرس زا با همدیگر متفاوت هستند و افرادی که خوش بین تر هستند سطوح کمتری از فشار روانی ادراک شده را گزارش می دهند(چانگ واسترانک ، 2000 ؛ بالدوین و تاولر ،2003 ؛رابینسون -ویلن ،کیم ، مک کلام ،کی کلت گلاسر ،1997). بدلیل این سطوح پایین تر ادراک فشار روانی ، خوش بین ها ممکن است کمتر فرسودگی عاطفی و علائم فیزیکی مربوط به فرسودگی را تجربه کنند(چانگ و همکاران،2000).خوش بینی در انتخاب راهبردهای مقابله نیز نقش ایفا می کند. افراد خوش بین به احتمال زیاد استفاده از راهبرد مسئله مدار، واکنش های مقابله ای هیجان مدار همچون تفسیر مجدد مثبت و جستجوی حمایت عاطفی و راهبرد های مقابله ای غیر مؤثر مانند پذیرش و تسلیم را گزارش می دهند(شی رر و همکاران، 1986).آنهاکمترازراهبردهای غیر مؤثرمانند انکار و فاصله گیری استفاده می کنند(هچت وپارک ،2004؛ بریست و کارور 2002؛ کارور و وینتراب ،1989). افزایش سطوح خوش بینی و تمایل به کنترل با افزایش استفاده از مقابلة فعال هنگام برخورد با استرس دانشجویان در ارتباط بودند(همان منبع).
  با این حال، در مورد این سؤال گسترده تر که چگونه یک جمعیت کلی دانشجویی به تحصیلات شان می نگرند، اطلاعات کمی دردسترس است. در این پژوهش، ما بررسی می کنیم که آیا معانی که دانشجویان به تحصیلاتشان نسبت می دهند به فشار روانی که بخشی از تجربه دانشگاهی معاصر است مربوط است یا نه. مخصوصاً رابطه بین مفاهیم معنای تحصیل و متغیرهای مربوط به فشار روانی مانند: سبک های مقابله و خوش بینی را مورد مطالعه قرار می دهیم.


  فهرست مطالب:
  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه 2
  1-1بیان مسأله 4
  1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
  1-3 اهداف تحقیق 9
  1-4 فرضیه های تحقیق 9
  1-5 تعریف متغیرها 10
  1-5-1 تعریف نظری و مفهومی متغیرها 10
  1-5-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11


  فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه ی تحقیق
  2-1 بخش اول: معنای تحصیل
  مقدمه  14
  2-1-1 معنای تحصیل 14
  2-1-2 پیش بینی دانشجویان از معانی تحصیل 16
  2-1-3 تیپ شناسی دانشجویی 18
  2-1- 4معانی متفاوت از تحصیل 20
  2-1-5 نگرش نسبت به تحصیل(دیدگاه نسبت به محیط تحصیلی ) 22
  2-1-6 تغیردر معنای تحصیل 26
  2-2 بخش دوم: سبک های مقابله با فشار روانی 28
  2-2-1 تعریف مقابله 28
  2-2-2 انواع سبک های مقابله با فشارروانی 28
  2-2-3 منابع استرس دانشجویان 31
  2-2-4 دیدگاه های نظری مقابله 33
  2-2- 4-1نظریۀ فرایدنبرگ و لوئیس 33
  2-2-4- 2 نظریه آنتولوفسکی 34
  2-2-4 -3نظریۀ بیلینگزو موس 35
  2-2-4-4 نظریه میثنی و همکاران 37
  2-2-4-5 نظریه موس و اسکافر 38
  2-2-4-6 نظریه پاول و انرایت 38
  2-2-4-7 نظریه آلتمایر 39
  2-2-4-8 نظریه کرونی 39
  2-3 بخش سوم: خوش بینی 39

  2-3- 1مفاهیم خوشبینی و بدبینی 39
  2-3-2 خوش بینی 41
  2-3-3 دیدگاههای نظری خوش بینی 46
  2-3-4 قابلیت سازگاری و کاهش استرس در افراد خوشبین و بدبین 49
  2-4 بخش چهارم : فشار روانی ادراک شده (استرس ادراک شده  50
  2-4-1 تعریف استرس ادراک شده 50
  2-4-2تأثيرهاي استرس 53
  2-4- 3 علائم استرس 55
  2-4- 3- 1 علائم جسماني 55
  2-4- 3- 2 علائم رواني و رفتاري 55
  2-4-4 نظريه ها و الگوها ي استرس 56
  2-4- 4-1 نظریه روان تحلیل گری 57
  2-4- 4-2 نظریه ضعف جسمانی  57
  2-4- 4-3 نظریه تکوین و تعادل خودکار 58
  2-2-4- 4نظریه پردازش اطلاعات 58
  2-2-4- 5 الگوهای فرهنگی اجتماعی 58
  4- 6 پژوهش های صورت گرفته 59

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  مقدمه 64
  3-1 روش تحقیق 64
  3-2 جامعه آماری 64
  3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری 65
  3-3-1 تعیین حجم نمونه 65
  3-3-2 روش نمونه گیری 66
  3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 66
  3-5 تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه گیری 71
  3-5-1 برآورد پایایی پرسشنامه 71
  3-5-2 برآورد روایی پرسشنامه 73
  3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  1-4 مقدمه 76
  2-4 آمار توصیفی 76
  3-4 آمار استنباطی 85

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  مقدمه 95
  5-1 خلاصه موضوع و روش ها 95
  5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق 96
  5-3 بحث و نتیجه گیری 101
  5-4 محدودیت های پژوهش 104
  5-5 پیشنهادات در راستای تحقیق 104
  5-5-1 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 104
  5-5-2 پیشنهادات کاربردی بر پایه یافته های تحقیق 105
  فهرست منابع فارسی 106
  فهرست منابع انگلیسی 109
  پرسشنامه 113
  چکیده انگلیسی

  فهرست تصاویرو جداول
  عنوان صفحه
  جدول 2-1: مؤلفه های ده گانه تشکیل دهنده معنی تحصیل و تعریف آنها 21
  تصویر 2-1: ابعاد جهت مندی و گروههای دانشجویی 24
  تصویر 2-2 مدل تأثیر دانشکده 25
  جدول 2-2 : دو نوع یادگیری و ویژگی های آن. پراکاش (2008) 26
  جدول2-3: طبقه بندی پاسخهای مقابله ای«بیلینگزو موس(به نقل از فیورشتاین وهمکاران،1978» 35
  جدول 3-1: جامعه آماری تحقیق بر اساس دانشگاه 65
  جدول 3-2: توزیع نمونه بر حسب جنسیت و نوع دانشگاه دانشجویان 65
  جدول3-3 عوامل پرسشنامه هندرسون کینگ واسمیت بر اساس استخراج از مصاحبه با دانشجویان 67
  جدول 3-4 سوالات مؤلفه های مربوط به معنای تحصیل 68
  جدول 3-5 : سوالات پرسشنامه به تفکیک چهار متغیر معنای تحصیل، سبک های مقابله، خوش بینی
  وفشار روانی ادراک شده 70
  جدول 3-6 : مقیاس درجه بندی پرسشنامه معنای زندگی و خوش بینی بر اساس مقیاس لیکرت پنج0
  درجه ای 70
  جدول 3-7 : مقیاس درجه بندی پرسشنامه سبک های مقابله ای بر اساس مقیاس لیکرت چهار
  درجه ای 70
  جدول 3-8: مقیاس درجه بندی سوال های پرسشنامه استرس ادراک شده بر اساس مقیاس لیکرت پنج
  درجه ای 70
  جدول 3-9: نتایج آزمون آلفای کرانباخ برای اطلاع از پایایی پرسشنامه ها 72
  جدول 1-4:توزیع نمونه بر حسب جنسیت و نوع دانشگاه دانشجویان 76
  جدول 2-4: توزیع نمونه بر حسب گروه های تحصیلی دانشجویان 76
  جدول 3-4: توزیع نمونه بر حسب ترم تحصیلی دانشجویان  78
  جدول 4-4:شاخص های توصیفی متغیر سن دانشجویان 79
  جدول 5-4:شاخص های توصیفی متغیرفشار روانی ادراک شده و مولفه های آن 80
  جدول 6-4:شاخص های توصیفی متغیرمعنای تحصیل و مولفه های آن 81
  جدول 7-4:شاخص های توصیفی متغیر سبک های مقابله ای و مؤلفه های آن 82
  جدول 8-4:شاخص های توصیفی متغیرخوش بینی و مؤلفه های آن 83
  جدول9-4: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای نرمال داده ها در متغیرها و مولفه های مربوطه 84
  جدول10-4:نتایج آزمون همبستگی پیرسون در متغیرهای معنای تحصیل وفشار روانی ادراک شده 85
  جدول11-4:ماتریس همبستگی بین مؤلفه های متغیر معنای تحصیل وفشار روانی ادراک شده 86
  جدول 12-4:نتایج آزمون همبستگی پیرسون در سبک های مقابله وفشار روانی ادراک شده 87
  جدول13-4:ماتریس همبستگی بین مولفه های فشار روانی ادراک شده و سبک های مقابله ای 87
  جدول14-4:نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای خوش بینی وفشار روانی ادراک شده 88
  جدول15-4:ماتریس همبستگی بین مولفه های متغیر خوش بینی و فشار روانی ادراک شده 89
  جدول16-4:نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای خوش بيني و معنای تحصیل 89
  جدول17-4: ماتریس همبستگی بین مولفه های متغیر خوش بينی و معنای تحصیل 90
  جدول 18- 4: ماتریس همبستگی بین متغیرهای معنای تحصیل، سبک های مقابله و خوشبینی
  بافشار روانی ادراک شده  91
  جدول 19-4 نتایج آزمون رگرسیون چند گانه برای پیش بینی فشار روانی ادراک شده بر اساس
  معنای تحصیل، سبک های مقابله ای و خوش بینی 91
  جدول20-4: خلاصه تحليل واريانس (ANOVA)براي بررسي اثر متغيرهاي پيش بين برمتغير 92
  جدول21-4:ضرايب رگرسيون و بتا براي بررسي اثر متغيرهاي پيش بين بر متغیر ملاک 93
  فهرست نمودارها
  عنوان صفحه
  نمودار2-1نمودار پاسخهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار از نظر موس و بیلینگز
  (نقل از هالاهان وموس) 36
  نمودارشماره1-4: توزیع نمونه بر حسب جنسیت و نوع دانشگاه 77
  نمودارشماره2-4: توزیع نمونه بر حسب گروه های تحصیلی دانشجویان 78
  نمودارشماره3-4: توزیع نمونه بر حسب ترم های تحصیلی دانشجویان 78  پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
  برچسب ها: بررسی رابطه بین معنای تحصیلی سبک های مقابله ای و خوش بینی با فشار روانی ادراک شده در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی 93 معنای تحصیلی سبک های مقابله ای خوش بینی فشار روانی ادراک شده دانشگاه
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.