تحقیق جامع آسیب های والیبال

ورزش واليبال: يك ورزش جمعی محبوب با بيش از 800 ميليون علافمند در جهان ، پرطرفدارترين ورزش در جهان است که بازيكنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمريكا توسط ويليام جی مورگان ابداع گرديد. از 1966 در دو زمين بازی شکل گرفت. آسيب ديدگي و يا صدمه ديدنبه هنگامتمرين و مسابقات جزو جدا نشدنی و

کد فایل:18210
دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی و ورزش

تعداد بازدید: 250 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش - دارای منبع

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:635 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
 • فهرست مطالب
  مقدمه  ................................................................................................................................................................................   1 مراحل اصلي صدمات ورزشي ..........................................................................................................................................  2
  بررسي آسيب شناسي .......................................................................................................................................................  2
  شيوه هاي درمان ................................................................................................................................................................  3
  پيشگيري .............................................................................................................................................................................  3
  آسيب هاي ورزشي ............................................................................................................................................................  4 استفاده از يخ و گرما در برخورد با آسيب ها ...............................................................................................................  4 روش صحيح ماساژ دادن با يخ ........................................................................................................................................  4
  خصوصيت باندهاي فشاري ..............................................................................................................................................  5
  اصول برخورد با ورزشكاري كه شديداً آسيب ديده و حال وخيمي دارد ................................................................  5
  جلوگيري از مصدوميت ها و آسيب هاي ورزشي ........................................................................................................  5
  محافظ چشم .......................................................................................................................................................................  5
  محافظ دهان ........................................................................................................................................................................  6
  محافظ مچ ، دست ، زانو و آرنج ......................................................................................................................................  6
  كفش ورزشي .......................................................................................................................................................................  6
  پيشگيري بهترين درمان است .........................................................................................................................................  6
  آسيب هاي ورزشي ............................................................................................................................................................  6
  علائم هشداردهنده آسيب هاي جدي ...........................................................................................................................  7
  علل اصلي ايجاد صدمات ورزشي ....................................................................................................................................  7
  چگونه مي توان از بروز صدمات ورزشي جلوگيري كرد؟ ...........................................................................................  7
  ضربه مغزي ..........................................................................................................................................................................  8
  آسيب ديدگي شانه ............................................................................................................................................................  8
  آسيب ها و صدمات مچ دست .........................................................................................................................................  9
  آسيب ديدگي زانو ...........................................................................................................................................................  13
  ورم تاندون آشيل .............................................................................................................................................................  16
  كشيدگي ماهيچه هاي ران ...........................................................................................................................................  17
  كشيدگي و پارگي هاي عضلات و ماهيچه ها و رباط ها .......................................................................................  17
  درد پايين كمر ................................................................................................................................................................  18
  درد و ورم ساق پا ...........................................................................................................................................................  18
  رگ به رگ شدن و پيچ خوردگي مچ پا ....................................................................................................................  19
  آسيب هاي استخواني ....................................................................................................................................................  19
  آسيب هاي مچ پا ...........................................................................................................................................................  20

  مقدمه
  ورزش واليبال:
  يك ورزش جمعی محبوب با بيش از 800 ميليون علافمند در جهان ، پرطرفدارترين ورزش در جهان است که بازيكنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمريكا توسط ويليام جی مورگان ابداع گرديد. از 1966 در دو زمين بازی شکل گرفت.
  آسيب ديدگي و يا صدمه ديدنبه هنگامتمرين و مسابقات جزو جدا نشدنی ورزش بوده و ورزشکاران بطور خاص و افراد عاديدر سنين مختلف بطور عمومی بايد نکات متعددي را در دستور کار خود براي انجام نرمش و يا تمرين و مسابقه در نظر گيرندکارشناسانعلمپزشکي ورزشي معتقدند بايد دستورات تمريني متفاوتي را با توجه به سنو جنس افراد البته با توجه بهنوعورزش در نظر گرفت. بعنوان مثالدر افراد سنينپايينهمچوناطفالو نوجوانانگرمکردنکافيقبلاز انجامحرکاتورزشيعدموادار کردنبهانجامتمرينسختو بيشاز حدعدم انجامتمريناتورزشيکهدر آنزانوها بهطرفينبيشاز حد کشيدهشود، انجامحرکاتکششيبرايگرمکردنبدنبخصوصبر رويتاندونآشيلو عضلاتپشتراناز اهميتبسياريبرخوردار است .از طرفييکياز روشهايغلط کارهايتمرينيو يا حرکاتورزشيآنستکهپساز پايانکار افراد به گوشهاييرفتهو بهاستراحتمي پردازند و ايندر حالياستکهانجامحرکات ورزشيبرايسردکردنبدنپساز تمريناتسنگينلازماست . همچنيناستفاده از کفشهايورزشياستاندارد و مناسب ، استفادهاز وسايلمحافظتيطبي همچونمچبندساقبند و زانوبند توصيهمي شود. نکتهقابلتوجهآنکهبراي انجامتمرينيا مسابقهبايد مکانهايمناسبيرا در نظر گرفتيعنيحتي المقدور بايد از دويدنو يا تمرينکردنبر رويسطوحسختهمچونآسفالتکفه اي ، سنگمرمريو يا کاشيخودداريکردهو سطوحنرمتريهمچونتارتان سالنهايدارايکفههايچوبيو يا تشکهاياستاندارد همچونتاتاميرا برايتمرينو نرمشدر نظر گرفتتا از شدتضربديدگيهاياحتماليکاسته شدهو بههنگامدويدنويا تمرينباعثناراحتيبخصوصدر قسمتزانو نشودالبتهانجامتمرينبر رويتشکهايبسيار نرمکهباعثفرو رفتگيپا در آن ميشود توصيهنخواهد شد. پيوستهو سبکتمرينکردنيکياز راههايمهم جلوگيرياز آسيب ديدگياستبه هميندليلنبايد بطور ناگهانيو شديد تمرين کرد کهآسيبهايزياديرا بههمراهخواهد داشتبطور مثالاغلبآسيبهاي تاندونيو مفصليکهبسيار شايع استبيشتر در افراديبوجود مي آيد که ناپيوستهو بدونرعايتنکاتايمنيو سنگينتمرينمي کنندبههمينمنظور انجامحرکاتصحيحو اصوليورزش يکياز راههايمهمدر جلوگيرياز آسيب ديدگياستاز طرفيتمرينسنگينو خسته کنندهنهتنها باعثبالا رفتنتواناييهايبدننمي شود چهبسا منجر بهخاليشدننيرويدرونيبدن شدهو باعثتمرين زدگيمي شود.بايد متناسببا سن ،جنسو حتيقد ،قابليتها و محدوديتهايبدنرا شناختهرگز تواناييو انعطافبدنييکفرد ميانسالبا افراد جوانو نوجوانيکساننيستبههمينمنظور بايد حرکاتورزشيرا متناسببا سنو ميزانآمادگيبدنطراحيکرد و پساز چند دور تمرينمناسبو آمادگينسبيبدنآرامآرامبر شدتتمريناتافزودنکتهقابلتوجهآنکهتوجهصرفداشتنبهيکعضو بدندر تمريناتازميزانکارائيفرد کاستهو چهبسا باعثآسيب ديدگينيز خواهد شد پسبايد بههنگامتمرينو يا انجامحرکاتنرمشيضمنافزايشآمادگيبدندر تمام سطوحدر مرحلهبعد بهتقويت عضلاتياز بدنپرداختکهمورد نظر ماستاين امر مانع از آنخواهد شد کهبدنداراييکرشد پفکيو يا کاريکاتوريشود. به عنوانمثالبرخيورزشکاراندر اجرايحرکاتدستقوي وليدر پا ضعيف مي باشند و يا فرد ديگر دارايعضلاتبزرگ و برجستهدر سينه و شکمشده وليدر رانو ماهيچهضعيفمي باشداز طرفيهماهنگيحرکاتورزشيدرتمرينو يا مسابقهبا ذهننکتهمهمياستکهبايد بهآنتوجهداشتبه هنگامتمرينفقط بهتمرينفکر کنيد و ايننکتهرا بهياد داشتهباشيدحتما قبلاز انجامهر ورزشيتا دقيقهحرکاتنرمشيو کششيبرايآمادگيبدنانجامدهيد و در پايانهر تمرينيا مسابقه بايد بهآراميو با انجامحرکاتورزشيسبکهمچونآرامدويدنو نرمشکردنبدنرا سرد کرد در واقع يکبارهاز فعاليتتمرينيدستنکشيد.توجهبهشرايط آب وهوايينيز لازمبودهو نبايد در هوايآلوده و پردود وهشدار آميز تمرين کرد ، در چنينمواقعيانجامتمريندر سالنمنطقيتر است . برايبانوان همتوصيه هايفوقدر انجامتمرينو مسابقهلازممي باشد وليواقعيتامر آنستکهبا توجهبهتفاوتيکهبينسيستمبدنيآقايانو بانوان وجود داردبانوان بهدليلظرافتبدنيکهدارند بههنگامنرمشو يا تمرينبايد نکاتبيشتريرا مدنظر قرار دهند.به عنوانمثالدر خانمها تاکيد بر

  رويافزايشقدرتعضلانياولينتوصيهاياستکهبايد بهآن توجهداشت. بانوان بايد از انجامبيشاز حد ورزش هاي شديد و سنگينهوازي جهتکاهشوزن بپرهيزند کهاينامر مي تواند باعثاختلالسيکلماهانهو حتيمنجر بهقطع آنگردد لذا انجام ورزش يانرمشمناسببا وضعيتبدني آن همزيرنظر يککارشناسبهآنها توصيهمي شود تا پساز چنديخود بهيکآگاهينسبيدر اينزمينهدستيابند. نکتهپايانيآنکهانجامتمريناتورزشيدر هر سنو جنسيبرايبدنمفيد بودهو باعثافزايشتوانايي هايآنمي شود وليعدمرعايتبرخياستانداردها آن همبدونتوجهبهرابطهسنو جنسبا قابليتهايبدنيو روحيهر فرد ممکناستدر کوتاهمدتآسيبهايبدنيو فرديو در بلندمدتروحيو اجتماعيبه همراهداشتهباشد کهجبرانآنسختو حتيغيرممکنباشد بههمينمنظور توصيه مي شود حتيدر انجامحرکاتسادهنرمشيروزانهخود حتما از يک متخصصدر امر ورزش مشاوره و يا برنامهبگيريد.
  آسيبهای ورزشی در اثر ضربه های شديد يا کشش های متمادی و بيش از حد در حين انجام حرکات ورزشی به وجود می آيند. صدمات ورزشی می توانند استخوان های بافت نرم (رباط، ماهيچه و تاندون) و يا هردو را دچار مشکل نمايند. برخلاف تصور بسياری افراد، کودکان، با عکس العملهای ناپخته، عدم توانايي در تشخيص و پرهيز از خطر و توانايي کم در ايجاد هماهنگی در حرکات، بسيار بيشتر از بزرگسالان در معرض آسيبهای ورزشی هستند.
  پشتیبانی 24 ساعته : 09187755365
  برچسب ها: آسيب های واليبال تحقیق جامع آسیب های والیبال
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفريني مشارکتي است که هدف آن درآمدزايي براي دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتي و ... است.

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09187755365 info@filesana.ir

با همکاری :